Projekt: Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a protipožiarnej nádrže
Úvod
Zmluva o poskytnutí NFP ...pdf
Zmluva o dielo ...pdf

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

 

Označenie:   PRV SR 2014-2020

 Opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

 Podopatrenie: 8.3 – Podpora na prevenciu škod v lesoch sposobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

 Aktivita: 2 – Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry

 

Názov projektu:  Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a protipožiarnej nádrže

 

Opis projektu:      Predmetom projektu je realizácia rekonštrukcie 2 protipožiarnych lesných ciest a protipožiarnej nádrže v lesnej oblasti kategórie B- lesy so stredným stupňom ohrozenia, oblasť 27 B Vtáčnik, Kremnické vrchy v zmysle vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z.z.

Rekonštrukciou protipožiarnych lesných ciest sa sprístupnia lokality rizikové pre vznik lesných požiarov, umožní sa pohyb a mobilita požiarnej techniky v prípade vzniku požiaru. Rekonštrukciou existujúcej protipožiarnej nádrže, nachádzajúcej sa na konci uvedených ciest, zabezpečí sa kapacita vody pre likvidáciu požiarov v danej oblasti a zabezpečí ďalšie činnosti.

Cieľom projektu je predovšetkým zavádzanie preventívnych opatrení v lesoch, zvyšovanie ochrany pred požiarmi, zabezpečenie trvalo-udržateľného hospodárenia v lesoch a plnenia verejnoprospešných funkcií lesov.

Cieľ projektu sa naplní realizáciou rekonštrukcie protipožiarnej lesnej cesty Beriaková – Bieň, Kováčovská Suchá a rekonštrukcie protipožiarnej nádrže Bieň.

 

©2008 Uniforst spol, s.r.o. : aktualizované 30.03.2016