Projekt odvozná cesta Lukové-Kúty
Úvod
Zmluva o poskytnutí NFP ...pdf
Zmluva o dielo ...pdf

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

 

Označenie:   PRV SR 2014-2020

 Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku

 Podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo s prispôsobením poľnohospodárstva a lesného  Hospodárstva

 Operácia: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

 

Názov projektu:  Odvozná cesta Lukové - Kúty

 

Opis projektu:      Projekt s názvom „Odvozná cesta Lukové – Kúty“ predstavuje  rekonštrukciu starej lesnej cesty prechádzajúcej extravilánom k.ú. obce Sliač – Rybáre a Veľká Lúka. Súčasný stav predstavuje starú   erodovanú štrkovú cestu s koľajami, s odplavenými drobnými frakciami štrkov. Rekonštrukciou a vybudovaním odvodňovacích zariadení sa zvýši prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť cesty a zvýši sa únosnosť podložia.

         Trasa svahovej cesty  začína pripojením k existujúcej lesnej ceste v doline a končí na lesnej ceste. Začiatok trasy v dĺžke 36 m má vozovku so živičným krytom, ktorý bude zrekonštruovaný. Na trase sa striedajú ľavostranné a pravostranné oblúky s polomermi od 100 do 200 m.

     Rekonštrukcia sa bude vykonávať v rámci súčasného telesa lesnej cesty.

      Cieľom projektu je rekonštrukciou odvoznej cesty kategórie 3 L na kategóriu 1 L dosiahnutie  hustoty lesnej dopravnej siete nie vyššej ako je optimálna  a sprístupnenie lesa v oblasti lesa rubnej zrelosti a tým  dosiahnutie optimálnych  nákladov na ťažbovú činnosť, prispieť k zlepšeniu obhospodarovania lesov s dosahom na lepšie viazanie CO 2, zníženie spotreby palív, zníženie prejazdov po lesnej pôde čo priamo vplýva na ochranu životného prostredia.

Projekt prispeje k podpore trvalo-udržateľného obhospodarovania lesov a prispeje k fokusovej oblasti 2 C zlepšenie hospodárskeho výkonu lesných podnikov

 

©2008 Uniforst spol, s.r.o. : aktualizované 30.03.2016